หน้าเว็บ

วิชา โลกศึกษา (Global  Education)

รหัสวิชา ส.30201

จัดทำโดย


     1) น.ส.ชโลธร  ชุดทะเล  เลขที่ 8


               2) น.ส.พิมพ์พลอย  พิสุทธิ์ศิริ เลขที่ 22

              3) น.ส.ศศิวรรณ์  ชนาลังการ เลขที่ 28

   4) น.ส.สุทธิดา  คัทวี   เลขที่ 30


      5) น.ส.อันจิรา  ทองโชติ เลขที่36
     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8


เสนอ
อ.อัจฉรา สุขขีมนต์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์


~ขอขอบคุณที่ติดตามบล๊อกเรานะค่ะ ~